to whiten teeth

https://en.wikipedia.org/wiki/To

https://en.wikipedia.org/wiki/Town

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise