yellow to white teeth

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_(American_TV_series)

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park